Aktualności

Poszukujemy kandydata na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych

W związku z realizacją projektów „Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1”, „Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2” , realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w okresie od 01.09.2017r. do 31.12.2019r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 1 957 825,50 zł.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie poszukuje kandydata
na stanowisko
Specjalisty ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Olsztyn/Nidzica

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa - zlecenie, własna działalność

 

Pobierz treść całego ogłoszenia


 

Aktywizujemy i Usamodzielniamy- 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy  informują, że od 01 września 2017 r. rozpoczynają wspólną realizację projektu pn.: „ Aktywizujemy i Usamodzielniamy- 1” nr: RPWM.11.01.01-28-0172/16 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach konkursu nr: RPWM.11.01.01-IZ.00-28-005/16 Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Realizacja w/w projektu przewidziana jest w okresie  od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. Działania projektu będą skierowane do 55 osób w przedziale wiekowym 15-25 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.: osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą zamieszkujących na terenie Powiatu Nidzickiego (18 osób) oraz 6 Gmin Powiatu Olsztyńskiego nie wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna tj. gminy: Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Kolno, Olsztynek, Świątki (37 osób).

Celem w/w projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz ograniczenie marginalizacji 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywających   i opuszczających pieczę zastępczą.

Realizacją projektu  objęte będą dwie grupy odbiorców:

1) 15 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15–16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia (6 osób z terenu Powiatu Nidzickiego oraz 9 osób z Powiatu Olsztyńskiego);

2) 40 osób w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia (12 osób z Powiatu Nidzickiego oraz 28 osób z Powiatu Olsztyńskiego).

Działania rekrutacyjne do powyższego projektu przeprowadzone będą przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   w Nidzicy  w okresie od 01.09.2017r.  do 31.10.2017r. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z Biurem Projektu mieszczącym się  w PCPR w Nidzicy  pod numerem telefonu:  089/6254428 bądź Parterem wiodącym Projektu tj. PCPR w Olsztynie pod numerem telefonu: 089/5443800.

 

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania:

a) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

b) Karta kwalifikacyjna

c) Deklaracja uczestnictwa (osoba pełnoletnia)

d) Deklaracja uczestnictwa (osoba niepełnoletnia)

e) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

f) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych