Aktualności

Konsultacje w ramach "Otwartych drzwi" dla osób dotkniętych przemocą domową

Kierownik Powiatowego Centrum Rodzinie w Nidzicy serdecznie  zaprasza osoby dotknięte przemocą domową na konsultacje w ramach „Otwartych Drzwi”, gdzie można będzie skorzystać z pomocy: prawnika, pedagoga-terapeuty, psychologa, pracownika socjalnego i funkcjonariusza Policji.

W ramach dyżuru osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m. in. praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu powstrzymania przemocy w rodzinie.


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przew

Zarząd Powiatu Nidzickiego o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na terenie miasta Nidzica.

Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

Załącznik 1- wzór oferty

Załącznik 2- Klauzula informacyjna

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje o możliwości   ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2022 r. w ramach zadania „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”.

Wnioski można składać w terminie do  30 listopada 2021 r.
Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej www.pcprnidzica.pl

Uwagi:
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne pozarządowe nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, potwierdzoną wpisem w statucie.

Więcej informacji pod numerem: 89/625-44-28

 

Wznowienie Poradnictwa Specjalistycznego

Uprzejmie informujemy, że od wtorku 7 września 2021 r. wznawiamy poradnictwo specjalistyczne w Punkcie Konsultacyjnym dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą domową oraz uzależnieniami.

Porad udzielają: pedagog-terapeuta, psycholog, radca prawny. Z porad radcy prawnego można skorzystać po uprzednim zapisaniu się telefonicznie (89/ 625-44-28) bądź osobiście w siedzibie PCPR w Nidzicy.

Punkt będzie czynny we wtorki (zgodnie z harmonogramem dostepnym poniżej) w godzinach 15:30-17:30.

 

Czytaj więcej: Wznowienie Poradnictwa Specjalistycznego