Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Przy PCPR działa:
 
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
12-100 Szczytno
ul. Wielbarska 4
Tel./fax. (89) 623-11-69
Kom.  502-419-771 (w godz. 8.00- 15.00)
 
GODZINY PRACY ZESPOŁU:
Poniedziałek – piątek
7.30 – 15.30
 
Monika Wójtowicz- Miłek – Przewodnicząca
Rafał Orłowski – Sekretarz
Beata Szymkiewicz – Pracownik socjalny

Anna Krystkiewicz –  Doradca zawodowy  (kom. 519-123-931) – punkt przyjmowania wniosków z powiatu nidzickiego
 
Zadania:
- ustalanie stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia dla celów: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestniczenia w terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacji, uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, korzystania z karty parkingowej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, 
- ustalanie niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia dla celów: uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej,
- wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Starosta Szczycieński w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołał Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczytnie, po uzyskaniu zgody Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. Na podstawie porozumienia między Starostą Powiatu Szczycieńskiego  a Starostą Powiatu Nidzickiego Zespół obsługuje mieszkańców powiatu nidzickiego w punkcie przyjmowania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica.

Zespół wydaje orzeczenia o:

- niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
- stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 
W celu uzyskania jednego z w/w orzeczeń należy przedłożyć do Zespołu odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją medyczną. O terminie rozpatrzenia wniosku, nie później niż 7 dni przed jego rozpatrzeniem, zawiadamia się:
- osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego, w przypadku orzekania o stopniu niepełnosprawności.
- przedstawiciela ustawowego dziecka, w przypadku orzekania o niepełnosprawności.

W celu kontynuacji orzeczenia przez osobę niepełnosprawną, wniosek składamy nie wcześniej niż na 30 dni przed końcem ważności posiadanego orzeczenia.

NIESTAWIENIE SIĘ NA KOMISJĘ:
Niestawienie się osób w wyznaczonym terminie na posiedzeniu o wydanie orzeczenia, powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. W przypadku gdy niestawiennictwo zostało usprawiedliwione ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, wyznacza się nowy termin rozpatrzenia sprawy.
 
ODWOŁANIE:
Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.
Powiatowy Zespół obowiązany jest przesłać odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Jeżeli Zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie,
w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.
 
Karty parkingowe
Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczytnie.
Wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać osobiście w siedzibie Zespołu.
 
Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego składają w wnioski o wydanie karty parkingowej osobiście w punkcie przyjmowania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica.
Wnioski o kartę parkingową i legitymacje osoby niepełnosprawnej można złożyć po upływie 14 dni od dnia odebrania orzeczenia po uprawomocnieniu się orzeczenia.