Obowiązek informacyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy ul. Traugutta, 13-100 Nidzica.

2.Dane kontaktowe – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Podstawy prawne przetwarzania:

a.w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości – państwa dane osobowe przetwarzane są:

◾ w celu  dokumentowania realizowanych zadań,  prowadzenia ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania wydatkowania środków publicznych,

◾ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

◾ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

b.w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności ustaw i rozporządzeń:

•o pomocy społecznej,

•o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

•o ochronie zdrowia psychicznego,

•o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

•o zatrudnieniu socjalnym,

•o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

•o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

•o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

•o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

•w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start"

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

◾w celu weryfikacji Państwa uprawnień do otrzymania pomocy materialnej i niematerialnej oraz udzielaniu i rozliczaniu tej pomocy, a także w celu realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa

◾na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 10 RODO,

◾ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

 

c)w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

◾w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

◾na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

◾ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

 

4.Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:

a.określonych w lit. a i b: przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,

b.określonych w lit. c: do czasu obowiązywania umowy z zachowaniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 

5.Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy - Poczta Polska lub dostawcy oprogramowania.

 

6.Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

7.Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

 

8.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.


9.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.