Aktualności

Apel Starosty Nidzickiego

Apel Starosty Nidzickiego

Zbliża się okres zimowy, czas szczególnie trudny dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób bezdomnych, w tym również niepełnosprawnych.

Okres ten jest niezwykle trudny ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe a wielu osobom często trudno jest przełamać barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby korzystać w zimowym okresie z rozwiązań systemu pomocy społecznej. Wsparcie udzielane osobom, powinno dotyczyć nie tylko zaspokajania potrzeb noclegowych, zaopatrzenia w ciepłą odzież czy posiłek, ale również pomocy w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych i placówek świadczących usługi opiekuńcze.

Aby móc zapewnić wszystkim potrzebującym pomocy możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat: schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego od dnia 01 listopada 2019 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 800 165 320.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl jest dostępny aktualny rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.

KAMPANIA MIĘDZYNARODOWA ,,BIAŁA WSTĄŻKA”

Symbolizuje deklarację przerwania milczenia w kwestii stosowania przemocy wobec kobiet oraz wstrzemięźliwości przed stosowaniem przemocy we wszelkich jej formach i chęć reagowania na przejawy wszelkiej przemocy.

PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Nowość-PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Dofinansowania mogą uzyskać: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w Warmińsko-Mazurskim Oddziale PFRON w Olsztynie.

Formularze wraz z załącznikami są dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. Telefon kontaktowy w przedmiotowej sprawie: 89 722 90 00 (Pani Beata Adamkowska, Pani Elżbieta Sokół-Gąsiorowska, Pan Adam Dejneka).

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dot. semestru zimowego 2019/2020 można składać :

  1. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy lub za pośrednictwem poczty od 02 września do 10 października 2019r.
  2. W formie elektronicznej w systemie SOW przygotowanym przez PFRON od 16 września do 10 października 2019 r.